» Individueel sponsorprogramma

Ongeveer 60 zorgvuldig geselecteerde, individuele leerlingen zijn, dankzij een vaste sponsor in Nederland, opgenomen in het individuele sponsorprogramma van Stichting Benares Schoolfonds. De sponsors betalen met een bedrag van € 275 per jaar alle kosten die aan de scholing van deze kinderen zijn verbonden.

Sommige kinderen, de slimste, zitten op Engelstalige scholen, de meeste op Hindischolen.

Alleen zeer getalenteerde leerlingen, die in staat zijn Engelstalig vervolgonderwijs te volgen, worden naar Engelstalige scholen gestuurd; die sluiten beter aan bij hun capaciteiten en geven hun de beste kansen voor de toekomst.

Minder getalenteerde, maar extreem gemotiveerde leerlingen sturen we naar Hindischolen.
Onderwijs in het Hindi sluit vaak beter aan bij de achtergrond van onze kinderen; hun ouders zijn veelal ongeletterd en spreken alleen Hindi. De ervaring heeft geleerd dat de schoolresultaten bij minder getalenteerde kinderen aanzienlijk beter zijn wanneer de kinderen naar een Hindischool gaan.

De kinderen en hun omgeving
De meesten van onze studenten komen uit de wijk Nagwa, de wijk van de allerarmsten en de kastelozen. Het gemiddelde inkomen is er nog geen € 2 per dag. De huizen zijn klein – vaak is er maar één kamer – en zonder sanitair. De mensen wassen zich op straat, bij de pomp; hun behoefte doen ze op de omliggende veldjes en aan de oever van de Ganges. Door de slechte hygiënische omstandigheden komen veel ziektes voor; door geldgebrek zijn de maaltijden (overigens vaak maar één per dag) eenzijdig. Bijna alle kinderen lijden aan vitamine- en eiwittekorten. Concentratie op het schoolwerk wordt er niet eenvoudiger op.

Al onze leerlingen krijgen twee keer per jaar een medische controle, een wormkuur en extra vitamine A (er komen in India veel oogproblemen voor).

 

Selectie
Bij de selectie van nieuwe leerlingen wordt gekeken naar het gezinsinkomen (dat beneden de armoedegrens moet liggen), de grootte van het gezin en de motivatie van kind én ouders. Wanneer ouders er niet achter staan dat hun kinderen, vaak voor jaren, naar school gaan, is het risico groot dat kinderen vroegtijdig de school verlaten – soms om te gaan werken, soms, bij meisjes, om te trouwen. Steeds meer wordt het belang ingezien van scholing voor meisjes. Vaak vragen nieuwe sponsors ons nadrukkelijk om van hun geld een meisje te selecteren. Hiermee wordt bij de selectie rekening gehouden.

Daarnaast is voor het individuele sponsorprogramma meer dan gemiddelde begaafdheid vereist voor vervolgonderwijs in het Engels, en meer dan gemiddelde motivatie voor vervolgonderwijs in het Hindi.

Deze criteria garanderen een zo goed mogelijke selectie van nieuwe leerlingen. Ons uitgangspunt is dat Stichting Benares Schoolfonds díe kinderen ondersteunt die zonder onze hulp geen of geen goede scholing zouden krijgen.

Uitvoering
Voor de uitvoering van dit individuele schoolprogramma werkt Stichting Benares Schoolfonds al jaren samen met accountant Surendra Srivastava en computerleraar Manish Bhatia. Surendra verzorgt de administratie en financiën, Manish de feitelijke schoolzaken. Zij zorgen voor aanmelding van nieuwe kinderen, voor de juiste boekenpakketten en schooluniformen en voor de maandelijkse betalingen van het schoolgeld. Daarnaast volgen zij de kinderen in hun ontwikkeling en schoolvorderingen, grijpen zonodig in, en brengen regelmatig verslag uit aan onze stichting in Nederland.

De medewerkers krijgen een bescheiden vergoeding voor hun werk.

De komende jaren zullen we dit programma geleidelijk aan gaan veranderen. De leerlingen die in het programma zijn opgenomen blijven allemaal tot en met klas 12 op hun huidige school. Nieuwe leerlingen, met name van de hoogste en duurste klassen (klas 9 t/m 12),  zullen door onze eigen scholen worden geselecteerd. Die weten het beste welke kinderen een volledig sponsorschap het hardst nodig hebben. De scholen zorgen voor de begeleiding van de leerlingen en informeren de stichting  jaarlijks over hun vorderingen en welzijn.
Zo blijft ons systeem in stand – zorgvuldige selectie, intensieve begeleiding, een-op-eensponsoring met jaarlijkse informatie over het sponsorkind – en brengen we de kosten van het programma terug.

Onze schoolsponsors zullen van deze wijziging niets merken.